REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ RODZICIELNIK.PL

regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Właściciel Bloga rodzicielnik.pl zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest przy pomocy sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.rodzicielnik.pl oraz wsparciu promocyjnym Fanpage’a www.facebook.com/rodzicielnik (zwanej dalej „Stroną Internetową”)
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Organizator konkursu.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie z wyłączeniem Organizatora.

ZASADY KONKURSU

 1. W terminie wskazanym na plakacie pojawiającym się do wiadomości publicznej na Fanpage’u www.facebook.com/rodzicielnik i/lub blogu www.rodzicielnik.pl na adres e-mail agnieszka@rodzicielnik.pl lub zgodnie ze wskazaniem na plakacie konkursowym będzie można zgłosić swój udział w Konkursie spełniając warunki uczestnictwa.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 zgłoszenie.
 3. Wyniki będą ogłoszone w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, Sponsorzy zaś mają 30 dni na przesłanie nagrody od momentu otrzymania od Organizatora wiadomości z danymi adresowymi nagrodzonego Uczestnika chyba, że specyfika nagrody wymaga dłuższego czasu, o czym decyduje Sponsor.
 4.  Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.

ZASADY OGÓLNE

 1.  Uczestnik może zamieścić w Zgłoszeniu wyłącznie pracę, do której posiada autorskie prawa majątkowe, oraz jest opiekunem prawnym dziecka/dzieci, które jest/są bohaterem/rami pracy. Umieszczenie zdjęć powyższych treści następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.
 2. Laureatami Konkursu  zostaną osoby, których pracę wybierze Komisja Konkursowa.
 3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Organizator weryfikuje prace biorąc pod uwagę podstawy etyki i dobrego smaku i nie weryfikuje prac pod względem praw autorskich.
 5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest dobrowolne.
 6. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail – będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, którego zgłoszenie zostanie wyróżnione będą udostępniane innym podmiotom tj. Sponsorom, w celu przekazania wygranej nagrody. Podanie danych jest dobrowolne.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy Konkursu, przekazują nieodpłatnie Organizatorowi i Sponsorom całość majątkowych praw autorskich do złożonej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. do: – wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej, – publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, – wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
 2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
 3. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu oraz możliwość poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 7. Uczestnik ma prawo sprawdzenia źródła pozyskania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od podmiotu danych.
 8. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator Konkursu – w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) tj. Agnieszka Królak e-mail: agnieszka@rodzicielnik.pl, tel. 784 852 608. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez 30 dni licząc od daty ich przekazania.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. W Konkursie, którego Organizatorem jest Właściciel Bloga rodzicielnik.pl informacja o nagrodzie zamieszczana jest do wiadomości publicznej.
 2. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa (powołana przez Organizatora) wyłoni listę zwycięskich Uczestników.
 3. Organizator o wygranej, poinformuje Uczestników (zwycięzców) za pośrednictwem Bloga rodzicielnik.pl i / lub fanpage’a na Facebooku www.facebook.com/rodzicielnik w poście na stronie.
 4. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową w ciągu 30 dni od momentu przekazania przez Organizatora danych Laureata Sponsorowi nagrody, chyba, że specyfika nagrody wymaga dłuższego czasu wtedy o terminie wysyłki decyduje Sponsor.
 5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 2 miesięcy od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, chyba, że Sponsor określił inaczej, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 7. Laureat może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na adres mailowy: agnieszka@rodzicielnik.pl
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, opis i powód reklamacji oraz być podpisane przez Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: – zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, – nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, – świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie zgłoszonych zdjęć przez innych użytkowników sieci Internet.
 6. Konkursy nie są organizowane przez Facebooka, nie są przez Facebooka sponsorowane ani nie są w żaden sposób z w/w portalem związane.
 7. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie niniejszego regulaminu do własnych celów.