Rozdzielność majątkowa w małżeństwie. Kiedy warto się na nią zdecydować?

Jednym z ustrojów małżeńskich zakładających występowanie dwóch odrębnych majątków osobistych, jest rozdzielność majątkowa. Od momentu jej ustanowienia małżonkowie nie muszą informować się wzajemnie o stanie majątku, czy wysokości obciążających zobowiązań, ponieważ ustrój ten zapewnia prawo do samodzielnego rozporządzania własnym mieniem. Sprawdź, kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową i dowiedz się, w jaki sposób można …

Porada prawna – Zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią.

Szesnastoletnia córka zakochała się w starszym od siebie mężczyźnie. Postanowili zawrzeć związek małżeński. Rodzice sprzeciwiają się temu związkowi. Czy dla zawarcia małżeństwa przez kobietę przed ukończeniem 18 roku życia konieczna jest zgoda rodziców? Zgodnie z generalną zasadą nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak wyjątek dotyczący kobiet. …

Radca prawny radzi – Jak można pozyskać alimenty od osoby zobowiązanej. Czy droga sądowa to jedyne rozwiązanie?

Uregulowanie kwestii świadczeń alimentacyjnych następuje najczęściej w drodze postępowania sądowego. Ale czy jest możliwość uniknięcia kosztownego i długotrwałego procesu? Najczęściej regulowanie stosunków alimentacyjnych odbywa sie na drodze sądowej. Szybszym sposobem na to jak uzyskać alimenty, może okazać się zawarcie umowy alimentacyjnej pomiędzy uprawnionym do otrzymania alimentów i zobowiązanym do ich dostarczenia. W przypadku, gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko …

Władza rodzicielska po rozwodzie

Mama kupuje dzieciom rzeczy w najtańszych sklepach (mimo wysokich alimentów, które płacę) …

„Mama kupuje dzieciom rzeczy w najtańszych sklepach (mimo wysokich alimentów, które płacę) i dzieci tłumaczą mi, że to bardzo fajne sklepy. Ja mam inne zdanie na ten temat i nie chcę, żeby moje dzieci miały takie standardy, co mam im powiedzieć? Czy w ogóle powinienem reagować? Cóż, sytuacja niełatwa. Uporządkujmy kilka kwestii: po pierwsze, masz …

Ćwiczenia mowy z dzieckiem

Zawarcie kolejnego małżeństwa, a nazwisko dziecka.

Rozwiedziony małżonek planuje zawarcie kolejnego małżeństwa. Czy małoletnie dziecko pochodzące z poprzedniego małżeństwa, będzie mogło nosić nazwisko małżonka z drugiego małżeństwa? W przypadku zawarcia małżeństwa przez osobę, która posiada dziecko z poprzedniego małżeństwa, możliwa jest zmiana nazwiska tego dziecko na nazwisko nowego małżonka. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie zawarcie małżeństwa przez matkę małoletniego dziecka z …

Nieobecność ojca w wychowaniu syna

Prawo do kontaktów z dzieckiem.

Ojciec po rozwodzie orzeczeniem sądu opiekuńczego został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Czy pomimo to ma prawo żądać umożliwienia mu kontaktów z dzieckiem? Uprawnienie do osobistej styczności z dzieckiem nie należy do atrybutów władzy rodzicielskiej, zaliczane jest do tzw. „praw rodzicielskich”. Co więcej przyjmuje się, iż utrzymywanie kontaktów z rodzicem należy do praw przysługujących dziecku. Zgodnie bowiem …

Władza rodzicielska po rozwodzie

Jak zajmować się wspólnie sprawami szkolnymi dzieci?

Znów uwaga na początek, wspólnie to nie znaczy, że we wszystkim musimy mieć zgodność i wszystko konsultujemy. Ani to możliwe, ani naturalne. Jakimi więc sprawami szkolnymi i w jaki sposób można współpracować? Obszary wspólnych działań i współpracy mogą obejmować: Przede wszystkim ustalenie, jak rodzice będą sobie przekazywali informacje odnośnie tego co dotyczy spraw szkolnych. To …

Alimenty na dziecko po uzyskaniu pełnoletności

Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

W tym roku nasze dziecko skończy 18 lat, czy uzyskanie pełnoletności pozbawi je alimentów, które otrzymuje od drugiego z rodziców? Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie stanowi samoistnego powodu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego obciążającego rodziców dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bowiem powiązany bezpośrednio z wiekiem dziecka, lecz z uzyskaniem przez nie samodzielności życiowej. Rodzice obowiązani są do …

Rozporządanie zarobkami dziecka

Rozporządzenie zarobkiem dziecka.

Dziecko w wieku 16 lat otrzymuje drobne wynagrodzenie z tytułu dorywczej pracy sezonowej. Rodzic chce aby zarobione środki zostały zaoszczędzone przez małoletniego i przekazane następnie na potrzeby związane z nauką. Czy rodzic może zadysponować wynagrodzeniem dziecka. Zgodnie z ogólną zasadą zarząd majątkiem dziecka wykonują rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Nie dotyczy to jednak zarobków dziecka. …

Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska po rozwodzie.

Jakie rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej są możliwe po rozwodzie? Orzekając rozwód, sąd decyduje m.in. o tym czy opieka nad dzieckiem po rozwodzie sprawowana będzie przez obojga małżonków. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które jest zgodne z dobrem dziecka. Możliwe jest …

Porady prawne ustalenie ojcostwa

Porady prawne na temat. Zaprzeczenie ojcostwa, a zwrot zapłaconych dotychczas alimentów.

Rozwiedziony małżonek uzyskał prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zaprzeczeniu jego ojcostwa w stosunku do małoletniego dziecka. Uprzednio w wyroku rozwodowym sąd przyznał dziecku alimenty. Czy w związku z orzeczonym zaprzeczeniem ojcostwa, małżonek może żądać zwrotu alimentów uiszczonych na rzecz dziecka, którego nie jest ojcem. W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż orzeczenie uwzględniające powództwo o zaprzeczenie ojcostwa …