LifeStyle

Konkurs z okazji Dnia Dziecka!! Zapraszamy :)

Uwaga KONKURS!!

Plakat

Była kiedyś taka czarująca książka autorstwa Güntera Herburgera, część osób pamięta ją może z dzieciństwa. Jej tytuł brzmiał „Historyjki o żarówce”. Pamiętacie? Były to opowiadania o fantastycznych przygodach 318652-A-BeetLED_torch2-deniezwykłej żarówki. Niezwykłej, bo czarodziejskiej, potrafiącej myśleć, mówić, pracować i podróżować. Czarodziejska żarówka przyglądała się ludziom i zawsze pojawiała się tam, gdzie była potrzebna, przy okazji przeżywając ciekawe przygody.

318661-A-ORBIS_torch1-deA co Wy na pomysł przywrócenia jej do życia? Zapraszamy do wspólnej zabawy. Napiszcie wraz z dzieckiem lub narysujcie w formie komiksu krótką historyjkę żarówkową. Prace prześlijcie do 05 czerwca (godz. 23:59) na adres agnieszka@rodzicielnik.pl (historyjka w formie treści maila, komiks w formie jpg w dobrej rozdzielczości). Trzy najlepsze zostaną opublikowane i nagrodzone pięknymi, kolorowymi lampkami od firmy OSRAM, które na pewno ucieszą dzieciaki.

Nagrodami są:

Lampka biedronka 318286-P-EbeneLadyBug-de

oraz lampka rakieta: 318287-PW-RocketShip

REGULAMIN KONKURSU

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Właściciel Bloga rodzicielnik.pl www.rodzicielnik.pl zwany dalej „Organizatorem” zaś Sponsorem firma OSRAM GmbH zwana dalej „Sponsorem”
 2. Konkurs prowadzony jest przy pomocy sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.rodzicielnik.pl oraz wsparciu promocyjnym Fanpage’a www.facebook.com/rodzicielnik (zwanej dalej „Stroną Internetową”).
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Organizator konkursu.
 • 2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie z wyłączeniem Organizatora.
 • 3

ZASADY KONKURSU

 1. W terminie 01.06 – 05.06.2016 wskazanym również na plakacie pojawiającym się do wiadomości publicznej na Fanpage’u www.facebook.com/rodzicielnik i/lub blogu www.rodzicielnik.pl na adres e-mail agnieszka@rodzicielnik.pl będzie można zgłosić swój udział w Konkursie.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową.
 3. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie i zgłoszenie za pomocą e-maila pracy o wskazanej w niniejszym poście tematyce.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w okresie trwania powinien spełnić następujące warunki:

4.1 Przesłać na adres mailowy agnieszka@rodzicielnik.pl pracę zgodną z tematem konkursu oraz podać:

  1. a) w temacie wiadomości: Konkurs
  2. b)  imię, nazwisko oraz preferowany model lampki: rakieta/biedronka
  3. c)  wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wpisując następujące zdanie: Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, akceptuję Regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  4. e) załączyć pracę konkursową

 

 1. Prace do Konkursu można zgłaszać całą dobę.
 2. Prawidłowo napisany i przesłany w sposób określony w pkt. 4.1 e-mail konkursowy stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”).
 3. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo nie będą brane pod uwagę.
 4. Prace, które będą miały zostać nagrodzone  oraz nagrody (komu-co) wybiera Komisja Konkursowa w skład której wchodzą: Organizator wraz z rodziną.
 5. Wyniki będą ogłoszone w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, Organizator zaś ma 30 dni na przesłanie nagrody od momentu otrzymania wiadomości z danymi adresowymi nagrodzonego Uczestnika.
 • 4

ZASADY OGÓLNE

 1.  Uczestnik może zamieścić w Zgłoszeniu wyłącznie pracę, do której posiada autorskie prawa majątkowe, oraz jest opiekunem prawnym dziecka/dzieci, które jest/są bohaterem/rami pracy. Umieszczenie zdjęć powyższych treści następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.
 2. Laureatami Konkursu  zostaną osoby, których zdjęcie wybierze Komisja Konkursowa.
 3. Organizator weryfikuje zdjęcia biorąc pod uwagę podstawy etyki i dobrego smaku i nie weryfikuje zdjęć pod względem praw autorskich.
 4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest dobrowolne.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail – będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy Konkursu, przekazują nieodpłatnie Organizatorowi i Sponsorom całość majątkowych praw autorskich do złożonej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. do:

– wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,

– publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,

– wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

 1. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu oraz możliwość poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator Konkursu – w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • 6

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. W Konkursie, którego Organizatorem jest Właściciel Bloga rodzicielnik.pl informacja o nagrodzie zamieszczana jest do wiadomości publicznej.
 2. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni listę zwycięskich Uczestników.
 3. Organizator o wygranej, poinformuje Uczestników (zwycięzców) za pośrednictwem Bloga rodzicielnik.pl i fanpage’a na Facebooku www.facebook.com/rodzicielnik w poście na stronie.
 4. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową w ciągu 30 dni.
 5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 2 miesięcy od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, chyba, że Sponsor określił inaczej, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 • 7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na adres mailowy: agnieszka@rodzicielnik.pl
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, opis i powód reklamacji oraz być podpisane przez Uczestnika.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

– nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

– świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie zgłoszonych zdjęć przez innych użytkowników sieci Internet.
 3. Konkursy nie są organizowane przez Facebooka, nie są przez Facebooka sponsorowane ani nie są w żaden sposób z w/w portalem związane.

 

 

Źródła fotografii: Komunikado PR Agencja Public Relations; Dreamstime.com

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *