LifeStyle

Konkurs wiosenny pt.: Wiosna, przyszła nocą pod nasz dom. Nasze powitanie wiosny.

Plakat konkursowy

REGULAMIN KONKURSU

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Właściciel Bloga rodzicielnik.pl www.rodzicielnik.pl zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest przy pomocy sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.rodzicielnik.pl oraz wsparciu promocyjnym Fanpage’a www.facebook.com/rodzicielnik (zwanej dalej „Stroną Internetową”).
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Organizator konkursu.
 • 2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie z wyłączeniem Organizatora.
 • 3

ZASADY KONKURSU

 1. W terminie 21.03 – 04.04.2016 wskazanym również na plakacie pojawiającym się do wiadomości publicznej na Fanpage’u www.facebook.com/rodzicielnik i/lub blogu www.rodzicielnik.pl na adres e-mail agnieszka@rodzicielnik.pl będzie można zgłosić swój udział w Konkursie.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie konkursowe.
 3. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie i zgłoszenie za pomocą e-maila pracy o wskazanej tematyce.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w okresie trwania powinien spełnić następujące warunki:

4.1 Przesłać na adres mailowy agnieszka@rodzicielnik.pl pracę zgodną z tematem konkursu oraz podać:

 1. a) w temacie wiadomości: Konkurs wiosenny zgłoszenie
 2. b)  imię, nazwisko
 3. c)  wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika wpisując następujące zdanie: Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, akceptuję Regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 4. d) podać imię i wiek dziecka/dzieci oraz miejsce zamieszkania
 5. e) załączyć pracę konkursową w formie zdjęcia na temat: Wiosna, przyszła nocą pod nasz dom. Nasze powitanie wiosny.
 6. Do Konkursu nie będą przyjmowane zdjęcia zawierające treści obsceniczne i nie powiązane z tematem konkursu, lub które zostaną wykluczone w wyniku orzeczenia Komisji Konkursowej.
 7. Zdjęcia do Konkursu można zgłaszać całą dobę.
 8. Prawidłowo napisany i przesłany w sposób określony w pkt. 4.1 e-mail konkursowy stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”).
 9. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo nie będą brane pod uwagę.
 10. Zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie www.rodzicielnik.pl w zakładce „Konkursy”.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia zdjęcia w terminie późniejszym.
 12. Zdjęcia, które będą miały zostać nagrodzone  oraz nagrody (komu-co) wybiera Komisja Konkursowa w skład której wchodzą: Organizator wraz z rodziną.
 13. Wyniki będą ogłoszone w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, Sponsorzy zaś mają 7 dni na przesłanie nagrody od momentu otrzymania od Organizatora wiadomości z danymi adresowymi nagrodzonego Uczestnika chyba, że specyfika nagrody wymaga dłuższego czasu, o czym decyduje Sponsor.
 14. Lista sponsorów oraz zdjęcia nagród, które można wygrać znajdują się pod niniejszym regulaminem.
 15. Po zakończeniu konkursu Organizator będzie skrupulatnie sprawdzać, czy każdy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi.
 • 4

ZASADY OGÓLNE

 1.  Uczestnik może zamieścić w Zgłoszeniu wyłącznie zdjęcie, do którego posiada autorskie prawa majątkowe, oraz jest opiekunem prawnym dziecka/dzieci, które jest/są bohaterem/rami zdjęcia. Umieszczenie zdjęć powyższych treści następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.
 2. Laureatami Konkursu  zostaną osoby, których zdjęcie wybierze Komisja Konkursowa.
 3. Organizator weryfikuje zdjęcia biorąc pod uwagę podstawy etyki i dobrego smaku i nie weryfikuje zdjęć pod względem praw autorskich.
 4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest dobrowolne.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail – będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie zostanie wyróżnione będą udostępniane innym podmiotom tj. Sponsorom, w celu przekazania wygranej nagrody. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy Konkursu, przekazują nieodpłatnie Organizatorowi i Sponsorom całość majątkowych praw autorskich do złożonej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. do:

– wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,

– publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,

– wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

 1. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu oraz możliwość poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 6. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator Konkursu – w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • 6

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. W Foto – Konkursie, którego Organizatorem jest Właściciel Bloga rodzicielnik.pl informacja o nagrodzie zamieszczana jest do wiadomości publicznej.
 2. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni listę zwycięskich Uczestników.
 3. Organizator o wygranej, poinformuje Uczestników (zwycięzców) za pośrednictwem Bloga rodzicielnik.pl i fanpage’a na Facebooku www.facebook.com/rodzicielnik w poście na stronie.
 4. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową w ciągu 7 dni od momentu przekazania przez Organizatora danych Laureata Sponsorowi nagrody, chyba, że specyfika nagrody wymaga dłuższego czasu wtedy o terminie wysyłki decyduje Sponsor.
 5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 2 miesięcy od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, chyba, że Sponsor określił inaczej, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 7. Laureat może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
 • 7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na adres mailowy: agnieszka@rodzicielnik.pl
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, opis i powód reklamacji oraz być podpisane przez Uczestnika.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

– nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

– świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie zgłoszonych zdjęć przez innych użytkowników sieci Internet.
 3. Konkursy nie są organizowane przez Facebooka, nie są przez Facebooka sponsorowane ani nie są w żaden sposób z w/w portalem związane.

Sponsorzy i nagrody

rodzicielnik.pl – zestaw do kąpieli dla malucha

rodzicielnik nagroda

Poducha do ucha – ozdobna poduszeczka

poducha do ucha nagroda

Podróże dwóch włóczykijów

Pdw nagroda

Kawiarnia Zdrowa domowa kuchnia

zdrowa domowa nagroda

Rest Hafty Komputerowe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
                           Mamine Twory

12527833_10205921598502502_1984307979_n

HaftAga

nagroda HaftAga

Niunioki

nagroda niunioki

Tilly & Me

Tillyandme

Dear Eco

dear eco II

Świetlikowo portal rozwijający widzenie u dzieci

świetlikowo nagroda

Wydawnictwo Zielona Sowa

Zielona sowa nagroda

zielona sowa nagroda III

zielona sowa nagroda II

Zielona sowa nagroda IV

Jaśkowy świat

Jaśkowy świat nagroda

Ma-Made

mamade nagroda

Księgarnia Animos

BEE SAFE - pokrywki na puszki 6szt.

Jaśkowe klimaty

Jaśkowe nagroda

Pyzuszkowo

Pyzuszkowo nagroda

Opisy wszystkich nagród znajdziecie TU, zapraszamy serdecznie do udziału!! 🙂

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *